Strona główna

Regulamin dla kupujących

Jak kupować?

Na platformie naturalnabogini.pl możesz dokonywać zakupu (nawet w jednym koszyku) różnych rzeczy:

 1. PRODUKTÓW.
   - UWAGA: pamiętaj, że platforma skupia różnych sprzedawców - kupując produkty od kilku z nich otrzymasz odrębne przesyłki
   - w przypadku zakupów produktów elektronicznych (ebooki itp.) sprzedawca skontaktuje się z Tobą i przekaże produkt drogą elektroniczną.
 2. BILETÓW NA WYDARZENIA.
   - Po zakupie biletu na wydarzenie otrzymasz potwierdzenie zakupu w formie biletu elektronicznego. W przypadku wydarzeń bezpłatnych zarezerwuj miejsce także dodając je do koszyka zakupowego. Organizator otrzyma wówczas Twoje zgłoszenie i dane kontaktowe.

 

 

REGULAMIN DLA KUPUJĄCYCH

Regulamin dla kupujących (dalej „Regulamin”)

Naturalnabogini.pl jest internetową platformą sprzedażową i portalem (dalej „Platforma”), skupionym wokół tematyki naturalnych produktów, produktów inspirowanych naturą, kobiecością i tematyki holistycznego dbania o siebie. Misją Platformy jest łączenie osób zainteresowanych w/w tematyką i kupnem naturalnych produktów, rzeczy i usług oraz sprzedawców oferujących takie towary i usługi.

 

Wydawcą portalu jest Elżbieta Świętek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GAIDO z siedzibą w miejscowości Werynia nr 15, gmina Kolbuszowa, kod pocztowy: 36-100, nr NIP: 8141600634 (dalej „Właściciel Platformy”), kontakt pod adresem email: kontakt@naturalnabogini.pl.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy przez podmioty, które chcą kupować towary lub usługi lub bilety na wydarzenia za pośrednictwem Platformy (dalej „Kupujący”).
 2. Rejestracja na Platformie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących przez Właściciela Platformy oraz wykorzystania innych informacji, jakie użytkownicy Platformy mogą na niej pozostawiać (np. ciasteczka cookies) określa osobny dokument, tj. Polityka Prywatności dostępna tutaj.
 4. Platforma jest pośrednikiem pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Umowy sprzedaży zawierane są za pośrednictwem Platformy przez Kupującego z konkretnym Sprzedającym. Właściciel Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umów przez Sprzedających, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie wobec Kupujących jakichkolwiek obowiązków ustawowych, w tym informacyjnych przez Sprzedających. Zwroty i reklamacje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Poradnik odnośnie praw konsumenta związanych z zakupami przez internet możesz znaleźć tutaj.
 5. Kupującym na Platformie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (w szczególności spółki osobowe). Zdolność konkretnych podmiotów do zawierania czynności prawnych określają odpowiednie przepisy prawa.
 6. Rejestracja jest równoznaczna z możliwością przetwarzania przez Właściciela Platformy danych osobowych podanych przy rejestracji na cele ewidencji sprzedaży, realizacji zamówień (w tym przekazanie danych osobowych Kupującego do Sprzedającego) oraz na cele korespondencji pomiędzy Kupującym a Właścicielem Platformy, dotyczącej wykonywania zawartej pomiędzy nimi umowy o pośrednictwo w kupnie.
 7. Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez Właściciela Platformy bez uprzedniej notyfikacji.

 

II. Rejestracja konta Kupującego

 1. Rejestracji konta Kupującego na Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (wymagane informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do logowania).
 2. Następnie Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji na Platformie oraz z danymi dostępowymi do swojego konta.
 3. Założenie konta Kupującego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (w szczególności spółki osobowe) jest możliwe tylko przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania Sprzedawcy. Przy rejestracji osoba ta oświadcza, że posiada stosowne upoważnienia do działania w imieniu Kupującego. Właściciel Platformy może poprosić osobę, która dokonała rejestracji, o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających upoważnienie jej do działania w imieniu Kupującego (np. wydruk z KRS, stosowne pełnomocnictwo).
 4. Właściciel Platformy może wprowadzić inne sposoby weryfikacji Kupujących, np. poprzez dokonanie symbolicznego przelewu bankowego.Aktywacja konta Kupującego następuje w momencie otrzymania przez niego wiadomości e-mail z danymi do logowania. W tym momencie zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Platformy umowa o pośredniczenie w umowach kupna, której warunki określa niniejszy Regulamin dla Kupujących. W tym momencie Kupujący uzyskuje możliwość:
  a. dokonywania zakupów na Platformie, do historii których będzie miał dostęp;
  b. dodawania na Platformie opinii o produktach;
  c. przesyłania do Sprzedających bezpośrednich wiadomości w obrębie Platformy.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników Platformy oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 

III. Zakupy po zalogowaniu się przez Facebook

 

 1. Na Platformie istnieje możliwość dokonywania zakupów po zalogowaniu się na portalu Facebook.
 2. Jeśli Kupujący założył już wcześniej konto na Platformie, to logując się przez Facebook nie będzie musiał podawać hasła do swojego konta na Platformie.
 3. Jeśli Kupujący nie zakładał wcześniej konta na Platformie, to pierwsze zalogowanie się przez Facebook będzie równoznaczne z założeniem konta na Platformie. Kupujący otrzyma na adres e-mail (taki, jak podał w portalu Facebook) dane dostępowe do swojego konta. W tym momencie zostanie zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Platformy umowa – analogicznie jak w pkt. II.5. Regulaminu.

 

IV. Zakupy bez rejestracji konta

 1. Na platformie można również dokonywać zakupów bez zakładania konta. W takim przypadku jednak Kupujący nie ma możliwości pozostawiania na Platformie opinii i komentarzy o produktach ani przesyłać Sprzedawcom wiadomości wewnętrznych na Platformie.

 

V. Zawieranie umowy z Kupującym i płatność

 1. Platforma pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży produktów, usług i biletów na wydarzenia pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi. Platforma nie jest stroną żadnej takiej umowy sprzedaży, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za należyte wykonanie tych umów. Właściciel Platformy na nie jest organizatorem wydarzeń ogłaszanych na Platformie.
 2. Sprzedawcy zarejestrowani na Platformie samodzielnie dodają oferty sprzedaży swoich produktów, usług lub wydarzeń. Sprzedawcy zobowiązani są tworzyć oferty swych produktów w sposób rzetelny i nie wprowadzający w błąd. Platforma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za treść ofert Sprzedawców, w tym za ceny i dostępność produktów lub biletów na wydarzenia.
 3. Zakupy na Platformie wymagają dokonania płatności poprzez system płatności przelewy24.pl. Platforma nie pobiera ani w żaden sposób nie przetwarza danych finansowych Kupującego (np. numer konta bankowego). W razie niedokonania płatności natychmiast - klient ma 48 h na jej uregulowanie. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane. Do czasu opłacenia zamówienia nie jest ono zgłaszane do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawcy sami określają ceny produktów, usług, biletów na wydarzenia. Ceny podane na Platformie są cenami brutto.
 5. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Platformy, co stanowi przyjęcie oferty Sprzedającego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego automatycznej wiadomości e-mail generowanej przez Platformę i potwierdzającej płatność za zamówienie.
 6. Sprzedający zobowiązany jest przesłać zakupione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku zakupu biletów na płatne wydarzenia Klient otrzymuje automatycznie bilet elektroniczny z Platformy.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać produkt do Kupującego do 4 dni roboczych po dokonaniu zakupu przez Kupującego, chyba że w ofercie danego produktu wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli Sprzedawca z przyczyn niezależnych od niego nie może wysłać produktu w w/w terminie, wówczas poinformuje o tym Kupującego poprzez wiadomość e-mail (lub wiadomość wewnętrzną na Platformie) wraz z podaniem nowego terminu dostawy. Jeśli zakup dotyczy biletu na wydarzenie - sprzedawca nie jest zobowiązany do potwierdzania uczestnictwa - Klient otrzymuje z systemu automatycznie bilet elektroniczny.
 8. Jeśli Kupujący dokonał zakupu produktów jednocześnie od kilku Sprzedających, to otrzyma osobną przesyłkę od każdego z tych Sprzedających. W takim przypadku koszty wysyłki naliczane są odrębnie dla każdego Sprzedającego.
 9. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Sprzedawcę Kupujący może uzyskać od Właściciela Platformy, pisząc na adres: kontakt@naturalnabogini.pl lub wysyłając bezpośrednie zapytanie do Sprzedawcy w ramach wewnętrznych wiadomości na Platformie.
 10. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Sprzedawcy w stosunku do Kupującego.

 

VI. Zwroty

 

 1. Platforma naturalnabogini.pl nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Wszelkie prawa i obowiązki związane z umową sprzedaży zawartą za pośrednictwem Platformy ciążą na Sprzedającym.
 2. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), a także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
 3. Osoba będąca przedsiębiorcą korzystającym z usług Platformy lub nabywająca towar lub usługę za pośrednictwem Platformy, zobowiązana jest zaznaczyć w momencie zakupu odpowiedni „checkbox” zgodny ze stanem faktycznym, oświadczając, iż zakup nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej
 4. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni liczone od dnia:
  a. od otrzymania towaru – jeśli zakup dotyczył rzeczy fizycznej;
  b. zawarcia umowy – jeśli zakup dotyczył świadczenia usług (np. usługa hotelowa, kurs on-line).
 5. Dla wykonania prawa odstąpienia wystarczy wysłać w w/w terminie do Sprzedawcy wiadomość wewnętrzną za pośrednictwem Platformy. Wiadomość musi zawierać jednoznaczne stwierdzenie, że konsument odstępuje od umowy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu można również przesłać w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedającego, który może udostępnić Właściciel Platformy. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje wówczas data nadania listu na poczcie.
 7. W celu odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu dostępnego tutaj, nie jest to jednak obligatoryjne.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:
  a. usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  d. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  h. usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, usług przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  i. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (tj. treści udostępnianych on-line), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  j. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  k. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. Kupujący powinien odesłać zwracany produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w  terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza minimum niezbędne do dokonania oględzin rzeczy.
 12. Za zwrócony produkt Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (cenę + opłacone przez konsumenta koszty wysyłki). Jeżeli Kupujący wybrał opcję dostawy produktu droższą niż najtańszy zwykły sposób wysyłki oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (zwracane są koszty wysyłki w najtańszej opcji).
 13. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedający.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania produktu  lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. W przypadku odwołania wydarzenia Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący zażąda zwrotu środków za bilet Sprzedawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu bilet.

 

 

VII. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z produktami należy kierować bezpośrednio do Sprzedających. Uprawnienia Kupujących związane z wadami otrzymanego produktu lub nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Sprzedającego regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Kupujący nie posiada adresu Sprzedającego, Właściciel Platformy poda Kupującemu ten adres, który posiada na Platformie jako adres podany przez Sprzedającego przy rejestracji.
 3. Reklamacje związane z działalnością Platformy (jeśli Kupujący podnosi roszczenia związane z funkcjonowaniem Platformy) należy składać:
  a. pisemnie na adres: Werynia 15, 36-100 Kolbuszowa
  b. mailowo na adres: kontakt@naturalnabogini.pl.
 4. Właściciel Platformy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania w formie takiej, w jakiej reklamacja była złożona.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Właściciel Platformy nie przekazuje danych osobowych Kupujących żadnym nieuprawnionym podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Właściciela Platformy na cele rozliczania transakcji, wykonywania umów sprzedaży, a także na cele marketingowe – jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera z Platformy.
 3. Kupujący ma zawsze możliwość zmiany swoich danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Pozostałe szczegóły zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników Platformy, zasady prywatności (w tym dotyczące plików cookies) opisane są w polityce prywatności dostępnej tutaj.

 

IX. Likwidacja konta Kupującego

 

 1. Umowa zawarta przez Kupującego z Właścicielem Platformy o pośrednictwo w zawieraniu umów kupna ma charakter bezterminowy, tzn. obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez jedną lub obydwie strony.
 2. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Właścicielem Platformy i zlikwidować swoje konto na Platformie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Właściciela Platformy na adres: kontakt@naturalnabogini.pl

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Platformy nie gwarantuje pełnej ciągłości w działaniu Platformy. Co jakiś czas Platforma podlega pracom konserwacyjnym. Prace te będą w miarę możliwości przeprowadzane w nocy, tak by zminimalizować niedogodności dla Kupujących i Sprzedających.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Kupujących, ma zastosowanie kodeks cywilny.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

 

 

Otrzymuj informacje o najnowszych produktach, wydarzeniach dla kobiet i artykułach na platformie.