Strona główna

Regulamin dla sprzedawców

REGULAMIN DLA SPRZEDAWCÓW

 

 

Regulamin dla sprzedawców (dalej „Regulamin”)

Naturalnabogini.pl jest internetową platformą sprzedażową i portalem (dalej „Platforma”), skupionym wokół tematyki naturalnych produktów, produktów inspirowanych naturą, kobiecością i tematyki holistycznego dbania o siebie. Misją Platformy jest łączenie osób zainteresowanych w/w tematyką i kupnem naturalnych produktów, rzeczy i usług oraz sprzedawców oferujących takie towary i usługi. Założenia platformy możesz przeczytać tutaj. Akceptując niniejszy Regulamin, Sprzedawca oświadcza, że akceptuje również założenia Platformy.

Wydawcą Platformy jest Elżbieta Świętek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GAIDO z siedzibą w miejscowości Werynia nr 15, gmina Kolbuszowa, kod pocztowy: 36-100, nr NIP: 8141600634 (dalej „Właściciel Platformy”), kontakt pod adres email: kontakt@naturalnabogini.pl

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy przez podmioty, które chcą sprzedawać swoje towary lub usługi (dalej “Produkty”) lub wydarzenia (dalej "Wydarzenia") za pośrednictwem Platformy (dalej „Sprzedawca”).
 2. Rejestracja na Platformie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Sprzedających przez Właściciela Platformy oraz wykorzystania innych informacji, jakie użytkownicy Platformy mogą na niej pozostawiać (np. ciasteczka cookies) określa osobny dokument, tj. Polityka Prywatności dostępna tutaj,
 4. Platforma jest pośrednikiem pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Umowy sprzedaży zawierane są za pośrednictwem Platformy przez Sprzedającego z konkretnym Kupującym. Właściciel Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie umów przez Sprzedających, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie przez Sprzedających wobec Kupujących jakichkolwiek obowiązków ustawowych, w tym informacyjnych. Zwroty i reklamacje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Poradnik odnośnie praw konsumenta związanych z zakupami przez internet oraz obowiązków sprzedawców możesz znaleźć tutaj.
 5. Na Platformie istnieje możliwość wysyłania wiadomości wewnętrznych pomiędzy uczestnikami.
 6. Sprzedawcą na Platformie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (w szczególności spółki osobowe). Zdolność konkretnych podmiotów do zawierania czynności prawnych określają odpowiednie przepisy prawa.
 7. Sprzedawcą na Platformie może zostać jedynie podmiot posiadający siedzibę zarejestrowaną w Polsce (w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej - miejsce zamieszkania w Polsce).
 8. Rejestracja jest równoznaczna z możliwością przetwarzania przez Właściciela Platformy danych osobowych podanych przy rejestracji na cele ewidencji sprzedaży, realizacji zamówień oraz korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Właścicielem Platformy, dotyczącej wykonywania zawartej pomiędzy nimi umowy o pośrednictwo w sprzedaży.
 9. Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Takie wpisy będą usuwane przez Właściciela Platformy bez uprzedniej notyfikacji.

 

 

II. Rejestracja konta Sprzedawcy

 

 1. Rejestracji konta Sprzedawcy na Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (wymagane informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do logowania).
 2. Następnie Sprzedawca otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji na Platformie oraz z danymi dostępowymi do swojego konta.
 3. Następnie Sprzedawca proszony jest o podanie dodatkowych informacji na temat firmy, którą reprezentuje. Wymagane informacje to: nazwa i forma prawna firmy, adres siedziby, nr NIP, numer konta bankowego. Właściciel Platformy wymaga od Sprzedawców również podania: adresu www i/lub nazwy fanpage na portalu Facebook i/lub nazwy konta na portalu Instagram – jedynie w celach weryfikacji Sprzedawcy, aby móc ostatecznie zaakceptować utworzenie konta sprzedawcy na Platformie.
 4. Właściciel Platformy może poprosić osobę, która dokonała rejestracji, o przesłanie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji Sprzedawcy.
 5. Do założenia konta Sprzedawcy potrzebne jest także dodanie przez Sprzedawcę na jego konto minimum jednego Produktu lub jednego Wydarzenia.
 6. Założenie konta Sprzedawcy dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (w szczególności spółki osobowe) jest możliwe tylko przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania Sprzedawcy. Przy rejestracji osoba ta oświadcza, że posiada stosowne upoważnienia do działania w imieniu Sprzedawcy. Właściciel Platformy może poprosić osobę, która dokonała rejestracji, o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających upoważnienie jej do działania w imieniu Sprzedawcy (np. wydruk z KRS, stosowne pełnomocnictwo).
 7. Właściciel Platformy może wprowadzić inne sposoby weryfikacji Sprzedawców, np. poprzez dokonanie symbolicznego przelewu bankowego albo poprosić o dodanie większej ilości Produktów na Platformę - w celu weryfikacji oferty Sprzedawcy pod kątem jej zgodności z tematyką i założeniami Platformy.
 8. Pełna aktywacja konta Sprzedawcy następuje w momencie potwierdzenia tego konta przez Właściciela Platformy. Potwierdzenie jest przesyłane Sprzedawcy w formie mailowej. W tym momencie zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Właścicielem Platformy umowa o pośredniczenie w sprzedaży. Warunki tej umowy określa niniejszy Regulamin dla Sprzedawców. W tym momencie Sprzedawca uzyskuje również możliwość kupowania Produktów lub biletów na Wydarzenia na Platformie.
 9. Osoby fizyczne zakładające konto Sprzedawcy na swoją rzecz (nie działające w imieniu innego podmiotu) nie muszą prowadzić działalności gospodarczej. Jeśli jednak takie osoby sprzedają za pośrednictwem Platformy swoje towary lub usługi lub bilety na wydarzenia, to w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego prowadzą działalność zawodową lub zarobkową, a zatem w ich relacjach z Właścicielem Platformy nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów, z wyłączeniem tych osób i zawieranych przez nie umów, z których treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników Platformy oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 10. Sprzedawca wyraża zgodę, by informacja o utworzeniu jego konta na Platformie została umieszczona w mediach społecznościowych dotyczących Platformy.
 11. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Właściciela Platformy niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez email na adres kontakt@naturalnabogini.pl.

 

III. Rejestracja i logowanie się do konta poprzez Facebook

 

 1. Na Platformie istnieje możliwość obsługiwania konta Sprzedawcy po zalogowaniu się na portalu Facebook.
 2. Jeśli Sprzedający założył już wcześniej konto na Platformie, to logując się przez Facebook nie będzie musiał podawać hasła do swojego konta na Platformie.
 3. Jeśli Sprzedający nie zakładał wcześniej konta na Platformie, to pierwsze zalogowanie się przez Facebook będzie równoznaczne z założeniem konta na Platformie. Sprzedający otrzyma na adres e-mail (taki, jak podał w portalu Facebook) dane dostępowe do swojego konta. Sprzedający powinien dokonać pierwszego logowania do swojego konta na Platformie, zmienić hasło oraz wybrać typ konta - dla Sprzedawców. W tym momencie zostanie zawarta pomiędzy Sprzedającym a Właścicielem Platformy umowa – analogicznie jak w pkt. II.8. Regulaminu.

 

IV. Zawieranie umowy z Kupującym

 

 1. Platforma pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży produktów, usług, biletów na wydarzenia pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi. Platforma nie jest stroną żadnej takiej umowy sprzedaży, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za należyte wykonanie tych umów.
 2. Sprzedawca posiadający konto może dodawać na Platformę oferty sprzedaży swoich produktów lub usług lub wydarzeń. Sprzedawca zobowiązany jest tworzyć oferty swych Produktów lub Wydarzeń w sposób rzetelny, nie wprowadzający w błąd. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do weryfikowania treści ofert dodawanych przez Sprzedawców na Platformie. W razie uznania, że dana oferta Produktu lub Wydarzenia nie jest zgodna z tematyką lub założeniami Platformy albo w inny sposób narusza prawo, dobre obyczaje lub niniejszy Regulamin, Właściciel Platformy może odmówić umieszczenia danej oferty na Platformie (usunąć ją z Platformy).
 3. Każda oferta dodawana na Platformę powinna zawierać:
  W przypadku Produktów:
  - nazwę firmy sprzedawcy (imię nazwisko w przypadku działalności jednoosobowej lub braku zarejestrowanej działalności gospodarczej);
  - opis produktu zgodnie z wymogami prawa mającymi zastosowanie do danego Produktu, a w każdym razie w sposób rzetelny i nie wprowadzający w błąd;
  - dobrej jakości zdjęcia produktu;
  - cenę Produktu;
  - cenę za przesyłkę we wszystkich oferowanych przez Sprzedawcę opcjach;
  - inne istotne elementy oferty Sprzedającego, w tym informacje wymagane szczególnymi przepisami prawa.
  b. W przypadku Wydarzeń:
  - nazwę firmy sprzedawcy (imię nazwisko w przypadku działalności jednoosobowej lub braku zarejestrowanej działalności gospodarczej);
  - dobrej jakości zdjęcie;
  - szczegółowy opis wydarzenia;
  - datę, miejsce i adres wydarzenia;
  - cenę i opis poszczególnych opcji biletowych;
  - inne istotne elementy oferty Sprzedającego, w tym informacje wymagane szczególnymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca sam określa ceny produktów, usług lub biletów na wydarzenia z uwzględnieniem prowizji pobieranych przez Właściciela Platformy. Sprzedawca wystawiając na Platformie oferty sprzedaży zobowiązany jest podawać ceny brutto, tj. takie, od których potrącona zostanie prowizja należna Właścicielowi Platformy oraz należny podatek VAT.
 5. Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.
 6. Każda oferta Sprzedającego powinna być przez niego dodana do odpowiedniej kategorii produktów lub wydarzeń. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy nie istnieje na Platformie odpowiednia kategoria dla jego Produktu lub Wydarzenia, Sprzedawca może za pomocą swojego konta utworzyć nową kategorię. Nowa kategoria musi być zatwierdzona przez Właściciela Platformy. Uporczywe dodawanie przez Sprzedawcę Produktów do nieprawidłowych kategorii będzie uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu i może spowodować usunięcie konta Sprzedawcy z Platformy. Informacja o usunięciu konta z platformy zostanie podana Sprzedającemu z 30-dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 7. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Platformy, co stanowi przyjęcie oferty Sprzedającego. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego automatycznej wiadomości e-mail generowanej przez Platformę i potwierdzającej zamówienie.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać Produkt do Kupującego najpóźniej 4 dni robocze po otrzymaniu informacji mailowej z Platformy, że dany produkt lub usługa został zakupiony i opłacony, chyba że w ofercie danego Produktu wyraźnie zaznaczono inaczej.
 9. Jeśli Sprzedawca z przyczyn niezależnych od niego nie może wysłać Produktu w w/w terminie, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego poprzez wiadomość e-mail oraz Właściciela Platformy na adres: kontakt@naturalnabogini.pl wraz z podaniem nowego terminu dostawy.
 10. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty korzystając z usług Poczty Polskiej (list lub paczka) lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ustalane są przez Sprzedającego indywidualnie.
 11. Po wysłaniu Produktu, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić na swoim koncie, iż zrealizował zamówienie. W tym celu należy zmienić status zamówienia na “Wysłano do klienta”, a po zmonitorowaniu dostarczenia przesyłki - status “Zakończono”.
 12. W przypadku zakupu biletu na Wydarzenie Sprzedawca nie jest zobowiązany do podjęcia żadnych działań, ponieważ Kupujący otrzymuje automatyczne powiadomienie złożonym zamówieniu a także bilet elektroniczny z Platformy, a status zamówienia zmienia się automatycznie na "Wysłano do klienta".
 13. W przypadku, gdy Wydarzenie, na które bilety są sprzedawane za pośrednictwem Platformy, zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować Właściciela Platformy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres email kontakt@naturalnabogini.pl. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga zatwierdzenia przez Właściciela Platformy. Konsekwencje braku powiadomienia Właściciela Platformy ponosi wyłącznie Sprzedawca.

 

V. Inne obowiązki Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawcy są zobowiązani do honorowania przepisów o ochronie konsumentów w stosunku do Kupujących. Właściciel Platformy będzie dokładać starań w celu dbania o to, by każdy Kupujący mógł łatwo dowiedzieć się o prawach przysługujących mu w związku z zakupami on-line dokonywanymi na Platformie, jednak to na Sprzedającym spoczywają wszelkie obowiązki informacyjne oraz inne obowiązki nakładane przez przepisy prawa na podmioty zawierające umowy sprzedaży z konsumentami na odległość.
 2. W szczególności Sprzedawcy mają obowiązek informować konsumentów, w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają umowy ze sprzedającym, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a następnie honorować prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Właściciel Platformy będzie również weryfikował, czy Sprzedawcy dokonują w momencie zawierania z konsumentem umowy sprzedaży obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 12, 13 i 17 ustawy o prawach konsumenta. Brak prawidłowego wykonywania tych obowiązków będzie uważany za istotne naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego, że w przypadku zwrotu, przysługuje mu prawo do otrzymania zwrotu ceny za przesyłkę w najtańszej dostępnej u danego Sprzedawcy opcji.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować swoje stany magazynowe oraz stan ofert na Platformie. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za tzw. nadsprzedaż (jeśli na Platformie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy będzie więcej ofert sprzedaży danego produktu, niż rzeczywiście może zaoferować Sprzedawca). W takim przypadku Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za niemożliwość wykonania przez siebie umowy sprzedaży.
 5. Kupujący posiadający konta na Platformie mają możliwość wystawiania opinii dla poszczególnych produktów.
 6. Zakazane jest przekazywanie Kupującym przez Sprzedających jakichkolwiek komunikatów czy informacji zachęcających do kontaktu lub do dokonywania transakcji poza Platformą. Właściciel Platformy monitoruje treść wiadomości wysyłanych przez Sprzedających do Kupujących.

 

VI. Prawa autorskie

 

 1. Sprzedawca deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć, video i opisów, które umieszcza w Platformie.
 2. W razie gdyby jakakolwiek osoba trzecia zgłosiła do Właściciela Platformy pretensje związane z naruszeniem praw autorskich, praw własności przemysłowej lub prawa konkurencji, poinformowany o tym Sprzedawca podejmie niezwłocznie wszelkie kroki niezbędne do tego, by zwolnić Właściciela Platformy z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej. W przypadku, gdy wskutek postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego w/w naruszeń, Właściciel Platformy będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniężnej, Sprzedawca zwróci Właścicielowi Platformy powyższe kwoty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Sprzedawca zwróci także Właścicielowi Platformy uzasadnione koszty doradztwa prawnego, które Właściciel Platformy wykaże, jako poniesione w wyniku zachowania Sprzedawcy niezgodnego z prawem lub niniejszym Regulaminem.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Właścicielowi Platformy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznej obrony przeciwko w/w roszczeniom.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na to, by Właściciel Platformy wykorzystywał treści publikowane przez Sprzedawcę na Platformie (zdjęcia, video, opisy) zarówno w innych miejscach Platformy (np. zakładka „Polecane”), jak i w innych kanałach służących do promocji Platformy (internet, prasa, telewizja, materiały pisemne, targi, prezentacja na konferencji). Sprzedawca wyraża także zgodę na to, by zdjęcia i video, które umieszcza na Platformie, zostały przez Właściciela Platformy opatrzone tzw. znakiem wodnym zawierającym logotyp Platformy. Powyższą zgodę należy rozumieć jako umowę nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji udzielanej przez Sprzedawcę na rzecz Właściciela Platformy do wszelkich treści umieszczanych na Platformie, a to w zakresie: prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji.
 5. Sprzedawca upoważnia Właściciela Platformy do umieszczania na Platformie oraz w innych kanałach służących do promocji Platformy (internet, prasa, telewizja, materiały pisemne, targi, prezentacje na konferencji) nazwy lub znaku towarowego Sprzedawcy lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Sprzedawcę Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Sprzedawcę z Platformy.
 6. W związku z treścią pkt IV.2. niniejszego Regulaminu, Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do sugerowania Sprzedawcom zmiany opisu danego Produktu lub Wydarzenia lub opisu Sprzedawcy przed podjęciem decyzji o ewentualnym usunięciu danej oferty z Platformy.
 7. Właściciel Platformy dokonuje wyboru Produktów i Wydarzeń umieszczanych na stronie głównej, w zakładce „Polecane” oraz w newsletterze.

 

 

 VII. Opłaty i rozliczenia

 

 1. Kupujący Produkty lub bilety na Wydarzenia na Platformie mogą je opłacić wyłącznie tzw. szybkim przelewem obsługiwanym przez firmę przelewy24.pl. Wpłata środków następuje na rachunek bankowy Właściciela Platformy.
 2. Właściciel Platformy pobiera od Sprzedawców prowizję w wysokości 13% ceny brutto (nie wliczając kosztów wysyłki) za każdą sprzedaż Produktu oraz prowizję w wysokości 4% ceny brutto biletu na Wydarzenie za każdą sprzedaż dokonaną za pośrednictwem Platformy.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca ogłasza Wydarzenie o charakterze bezpłatnym Właściciel Platformy nie nalicza ani nie pobiera żadnych opłat.
 4. Do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego Sprzedawca otrzymuje od Właściciela Platformy wypłatę środków oraz fakturę VAT na łączną prowizję pobraną od sprzedaży Produktów i/lub biletów na Wydarzenia dokonanych przez Sprzedawcę w poprzednim miesiącu.
 5. Kwota do zapłaty na rzecz Sprzedawcy to suma cen brutto wszystkich sprzedanych w poprzednim miesiącu przez danego Sprzedawcę Produktów (pomniejszona o prowizję Platformy i powiększona o koszty wysyłki tych Produktów) i/lub biletów na Wydarzenia (pomniejszona o prowizję Platformy).
 6. Wypłata środków następuje na konto bankowe Sprzedającego, którego numer Sprzedawca podał na swoim koncie na Platformie.
 7. Jeśli Sprzedawca sprzedaje Produkty i opóźnia się z ich wysyłką do Kupującego - Właściciel Platformy ma prawo wstrzymać się z wypłatą.
 8. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela Platformy faktur w formie elektronicznej. Taka dyspozycja pozostaje w mocy, aż do rozwiązania umowy o pośrednictwo w sprzedaży zawartej przez Sprzedającego z Właścicielem Platformy.
 9. Kupujący mogą skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość na dwa sposoby:
  Kupujący przesyła wiadomość e-mail (wiadomość wewnętrzną na portalu) do Sprzedającego;
  b. Kupujący przesyła pocztą do Sprzedającego oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy.
  Sprzedawca zobowiązany jest honorować oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zwrocie Towaru) dokonane przez Kupujących poprzez wiadomość wewnętrzną na Platformie.
 10. W przypadkach opisanych w pkt. 9 a. i b. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu odpowiednich kwot pieniężnych na rzecz Kupującego w terminie 7 dni od otrzymania zwracanego Produktu i/lub biletu na Wydarzenie. Następnie Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Właścicielowi Platformy odpowiednie dowody dokonania przez Kupującego prawa odstąpienia oraz potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz Kupującego. Właściciel Platformy uwzględni tak dokonany zwrot w rozliczeniu prowizji za miesiąc, w którym dotarło do niego potwierdzenie, iż Sprzedawca dokonał zwrotnego przelewu pieniędzy na rzecz Kupującego.
 11. W przypadku odwołania Wydarzenia Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia sie wydarzenia, o ile kupujący bilet zażąda zwrotu środków za bilet Sprzedawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet.

 

 

VIII. Likwidacja konta Sprzedawcy

 

 1. Umowa zawarta przez Sprzedawcę z Właścicielem Platformy ma charakter bezterminowy, tzn. obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez jedną lub obydwie strony.
 2. Sprzedawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Właścicielem Platformy, przy czym termin wypowiedzenia wynosi 14 dni. Sprzedawca może żądać, by w okresie wypowiedzenia zablokowana została możliwość dokonywania u niego zakupów poprzez Platformę, przy czym Właściciel Platformy zobowiązuje się wykonać takie żądanie nie później niż od ósmego dnia po otrzymaniu wypowiedzenia od Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać wszystkie zamówienia, które Kupujący złożą u niego za pośrednictwem Platformy w okresie wypowiedzenia lub w okresie bezpośrednio poprzedzającym wypowiedzenie.
 3. Wypowiedzenie umowy Sprzedawca składa wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@naturalnabogini.pl.
 4. Właściciel Platformy może wypowiedzieć umowę za 7-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy Sprzedawca:
  a. uporczywie narusza niniejszy Regulamin lub w inny sposób zakłóca funkcjonowanie
  Platformy;
  b. co najmniej 3-krotnie nie dochowa terminu wskazanego w pkt IV.7. niniejszego Regulaminu, tj. 4-dniowego terminu na wysłanie zamówionych przez Kupujących produktów lub usług;
  c. gdy uporczywie nie wywiązuje się z obowiązku umieszczania swoich Produktów w odpowiednich kategoriach;
  d. gdy Produkty dodawane przez Sprzedawcę niezgodne są z tematyką lub założeniami Platformy;
  e. gdy opis Sprzedawcy lub opisy oferowanych przez niego Produktów są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem lub tematyką lub założeniami Platformy.
 5. Po upływie okresu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, Właściciel Platformy dokona rozliczenia konta Sprzedawcy w terminie maksymalnie 30 dni. Zostaną podliczone kwoty pieniężne, które wpłynęły od Kupujących na poczet ostatnich transakcji ze Sprzedawcą, zostaną potrącone odpowiednie prowizje, a następnie odpowiednie kwoty pieniężne zostaną przekazane Sprzedawcy.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel Platformy nie gwarantuje pełnej ciągłości w działaniu Platformy. Co jakiś czas Platforma podlega pracom konserwacyjnym. Prace te będą w miarę możliwości przeprowadzane w nocy, tak by zminimalizować niedogodności dla Kupujących i Sprzedających.
 2. Sprzedawców obowiązują także postanowienia zawarte w Regulaminie dla Kupujących, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości, w stosunkach pomiędzy Właścicielem Platformy a Sprzedającym, rozstrzygające znaczenie ma treść Regulaminu dla Kupujących.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Sprzedawców i Regulaminie dla Kupujących, ma zastosowanie kodeks cywilny.
 4. Zabrania się Sprzedawcy przesyłania w jakiejkolwiek formie do Kupujących lub potencjalnych Kupujących informacji, które mogą być rozumiane jako zachęcanie do bezpośredniego kontaktu i zakupu poza Platformą.
 5. W celu ochrony swoich interesów majątkowych, Właściciel Platformy może monitorować treść wiadomości wewnętrznych wysyłanych przez Sprzedającego do Kupujących na Platformie.
 6. W razie naruszenia postanowień pkt IX.4. niniejszego Regulaminu, Właściciel Platformy może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Właścicielem Platformy a Sprzedającym jest sąd właściwy według siedziby Właściciela Platformy.

 

 

 

Otrzymuj informacje o najnowszych produktach, wydarzeniach dla kobiet i artykułach na platformie.